OFERTA EDUCAȚIONALĂ

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

În prezent, Școala Gimnazială Specială Nr. 2 asigură următoarele servicii educaționale:

Instructiv-educative și terapeutic-recuperativ-compensatorii pentru un număr de 123 elevi cu dizabilități intelectuale moderate și ușoare și dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate;

Școlarizare la domiciliu pentru un număr de 43 elevi nedeplasabili, cu dizabilități intelectuale;

Sprijin în 31 unități de învățământ integratoare pentru un număr de 199 elevi cu cerințe educaționale speciale;

Alternativă educațională – pedagogie curativă, pentru un număr de 57 elevi cu dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

Oferta curriculară este în conformitate cu Planurile–cadru pentru învăţământul special.

STRUCTURA CURRICULUMULUI

a) curriculumul nucleu conţine următoarele arii curriculare obligatorii:

 •  limbă şi comunicare;
 •  matematică şi ştiinţe ale naturii;
 •  om şi societate;
 •  arte;
 •  tehnologii;
 •  educaţie fizică și sport/educație fizică, sport și sănătate;
 •  consiliere şi orientare;
 •  terapii specifice și de compensare (terapii și programe de intervenție, kinetoterapie, evaluare și consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză);
 •  terapie educaţională complexă şi integrată.

b) curriculumul la decizia şcolii cuprinde discipline opţionale şi este elaborat de  şcoală în funcţie de resursele umane şi materiale ale unităţii de învățământ, interesele elevilor, situaţiile specifice şcolii şi necesităţile comunităţii locale.

Curriculumul pentru nivelul preșcolar cuprinde:

 • activităţi de comunicare
 • activităţi de expresie psihomotrică
 • activităţi de educaţie senzorială şi cognitivă
 • activităţi de automonie personală şi socială
 • activităţi ludice de educaţie şi compensare
 • terapii specifice de compensare

Curriculumul pentru nivelul profesional vizează calificările profesionale/specializările: Horticultor; Agricultor culturi de câmp.

Elevii cu dizabilități intelectuale severe, grave și/sau asociate beneficiază de programe de intervenţie personalizată elaborate de echipa multidisciplinară formată din: profesorul de psihopedagogie specială, profesorul psihopedagog, profesorul educator, profesorul kinetoterapeut.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

OFERTA EDUCAȚIONALĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

În urma autorizării A.R.A.C.I.P., planul de școlarizare se va suplimenta cu 1 grupă de grădiniță, nivel preșcolar special și 1 clasă, nivel profesional special, calificarea profesională/specializarea Horticultor; Agricultor culturi de câmp.

 

NIVEL

CLASA

TIP DE DEFICIENȚĂ

NR. CLASE

PRIMAR

PREGĂTITOARE

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE UȘOARE ȘI MODERATE

1

PREGĂTITOARE

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE  GRAVE, SEVERE ȘI/SAU ASOCIATE

1

I

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE  GRAVE, SEVERE ȘI/SAU ASOCIATE

1

II

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE UȘOARE ȘI MODERATE

1

III

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE UȘOARE ȘI MODERATE

1

IV

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE  GRAVE, SEVERE ȘI/SAU ASOCIATE

1

GIMNAZIAL

V

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE  GRAVE, SEVERE ȘI/SAU ASOCIATE

1

VI

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE UȘOARE ȘI MODERATE

1

VI

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE  GRAVE, SEVERE ȘI/SAU ASOCIATE

1

VII

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE UȘOARE ȘI MODERATE

1

VII

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE  GRAVE, SEVERE ȘI/SAU ASOCIATE

2

VIII

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE UȘOARE ȘI MODERATE

1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

CENTRUL DE PEDAGOGIE CURATIVĂ ȘI TERAPIE SOCIALĂ „CORABIA”

NIVEL

CLASA

TIP DE DEFICIENȚĂ

NR. CLASE

PRIMAR

PREGĂTITOARE

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE  GRAVE, SEVERE ȘI/SAU ASOCIATE

1

I

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE  GRAVE, SEVERE ȘI/SAU ASOCIATE

1

II

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE  GRAVE, SEVERE ȘI/SAU ASOCIATE

1

III

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE  GRAVE, SEVERE ȘI/SAU ASOCIATE

1

IV

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE  GRAVE, SEVERE ȘI/SAU ASOCIATE

1

GIMNAZIAL

V

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE  GRAVE, SEVERE ȘI/SAU ASOCIATE

1

VI

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE  GRAVE, SEVERE ȘI/SAU ASOCIATE

1

VII

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE  GRAVE, SEVERE ȘI/SAU ASOCIATE

2

VIII

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE  GRAVE, SEVERE ȘI/SAU ASOCIATE

1

X

ELEVI CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE  GRAVE, SEVERE ȘI/SAU ASOCIATE

1

RESURSA UMANĂ

Resursa umană a Școlii Gimnaziale Speciale Nr. 2 este asigurată printr-un număr de 76 de cadre didactice cu specializare în psihopedagogie specială, psihologie, sociologie, pedagogie, kinetoterapie, sau cu alte specialități (educație fizică, religie) care au obținut atestatul în educația specială, încadrate pe posturi de: profesori de psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială, profesori psihopedagogi, profesori educatori, profesori itineranți și se sprijin, profesori kinetoterapeuți, profesori de educație fizică, profesori de religie.

Cadrele didactice din Școala Gimnazială Specială Nr. 2 sunt preocupate permanent de dezvoltarea lor profesională și evoluție în cariera didactică, un număr de 24 de cadre didactice au obținut definitivatul, 12 cadre didactice au gradul didactic II, 24 cadre didactice au gradul didactic I, 2 cadre didactice au doctoratul.

RESURSA MATERIALĂ

Școala Gimnazială Specială Nr. 2 și Centrul de Pedagogie Curativă și Terapie Socială „Corabia”, ca structură arondată, dispun de:

 • 25 săli de clasă, dotate cu mobilier adaptat nevoilor elevilor, cu computere cu cameră web și microfon, utilizate inclusiv pentru predarea în sistem online, cu conexiune la internet. Fiecare clasă este dotată cu dozatoare cu senzor pentru dezinfecția mâinilor. Un număr de 5 săli de clasă sunt dotate cu tablă interactivă iar 6 săli de clasă sunt dotate cu aer condiționat.
 •  1 cameră de stimulare multisenzorială Snoezelen
 •  9 cabinete pentru terapia tulburărilor de limbaj dotate corespunzător desfășurarii în condiții optime a activităților specifice terapeutic-recuparatorii
 •  2 săli pentru kinetoterapie
 •  2 cabinete medicale
 •  2 spații pentru izolator medical
 •  2 blocuri alimentare
 •  1 sală de masă
 •  2 spații pentru serbări școlare